LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju – 23 listopada 2023r., godz. 10:00, UMiG [VIDEO] | 🟥💥 OD STYCZNIA 2024 O 15,28% O (ŚREDNIO) WZROSNĄ PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ! - Internetowy Portal Informacyjny Mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju – 23 listopada 2023r., godz. 10:00, UMiG [VIDEO] | 🟥💥 OD STYCZNIA 2024 O 15,28% O (ŚREDNIO) WZROSNĄ PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ!

22 listopada 2023 | UMiG Busko-Zdrój | busko.com.pl 13.11.2023 | infoBusko.pl Jarosław Kruk 15.11.2023, 22.11.2023 | | 54 komentarze
W czwartek, 23 listopada 2023r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 10, odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do oglądania transmisji LIVE. – informuje 13.11.2023 portal busko.com.pl
OD STYCZNIA 2024 O 15,28% (ŚREDNIO) WZROSNĄ PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI W GMINIE BUSKO-ZDRÓJinformuje 14.11.2023 na swoim fb profilu Wojciech Sołtysiak

Proponowany porządek LXVIII sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju zwołanej na dzień 23 listopada 2023r. [ pdf♂ ].

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju obejmuje następujący projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju i LXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres międzysesyjny.

Proponowany porządek LXVIII sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju zwołanej na dzień 23 listopada 2023r. [ pdf♂ ].

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju obejmuje następujący projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju i LXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres międzysesyjny.

👉 związane z prowadzeniem działalności – z 1,02 zł do 1,15 zł (12,75% więcej, stawka maksymalna w 2023 r. – 1,16 zł, w 2024 – 1,34 zł);
👉 pod wodami – z 5,79 zł do 6,66 zł (15% więcej, stawka maksymalna w 2023 r. – 5,79 zł, w 2024 – 6,66 zł);
👉 pozostałe – z 0,49 zł do 0,60 zł (22,45% więcej, stawka maksymalna w 2023 r. – 0,61 zł, w 2024 – 0,71 zł)
👉 niezabudowane – z 0,49 zł do 0,60 zł. (22,45% więcej, stawka maksymalna w 2023 r. – 3,81 zł, w 2024 – 4,39 zł);
Budynki mieszkalne (za m2):
👉 mieszkalne – z 0,88 zł do 1,00 zł (13,64% więcej, stawka maksymalna w 2023 r. – 1,00 zł, w 2024 – 1,15 zł);
👉 związane z prowadzeniem działalności – z 25,75 zł do 29 zł (12,75% więcej, stawka maksymalna w 2023 r – 28,78 zł, w 2024 – 33,10 zł);
👉 związane z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym – z 13,47 zł do 15,50 zł (15,07% więcej, stawka maksymalna w 2023 r – 13,47 zł, w 2024 – 15,50 zł)
👉 związane z świadczeniami zdrowotnymi – z 5,87 zł do 6,76 zł (15,16% więcej, stawka maksymalna w 2023 r – 5,87 zł, w 2024 – 6,76 zł);
👉 pozostałe – z 8,50 zł do 9,50 zł (11,76% więcej, stawka maksymalna w 2023 r – 9,71 zł, w 2024 – 11,17 zł);

👉 garaże – z 8,50 zł do 9,50 zł (11,76% więcej).

🔴Zatem uśredniając, od nowego roku podatek od nieruchomości wzrasta o 15,28% osiągając w niektórych przypadkach stawki maksymalne dla 2024 r., w niemal wszystkich pozostałych stawki maksymalne za 2023 r.🔴

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

 • W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok (druk nr LXVIII/818/2023♂).
 • W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr LXVIII/819/2023♂).
 • W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr LXVIII/820/2023♂).
 • W sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (druk nr LXVIII/821/2023♂).
 • W sprawie zmiany uchwały Nr VII/73/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój (druk nr LXVIII/822/2023♂).
 • W sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój (druk nr LXVIII/823/2023♂).
 • W sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w drodze zarządzenia (druk nr LXVIII/824/2023♂).
 • W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat (druk nr LXVIII/825/2023).
 • W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LXVIII/826/2023♂).
 • W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LXVIII/827/2023♂).
 • W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LXVIII/828/2023♂).
 • W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LXVIII/829/2023♂).
 • W sprawie zmiany uchwały XXXVII/437/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad tworzenia nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Gminy Busko-Zdrój oraz przyjęcia wykazu nazw ulic, placów i osiedli na terenie miasta Busko-Zdrój (druk nr LXVIII/830/2023♂).
 • W sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr LXVIII/831/2023♂).
 • W sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa sołectwa Słabkowice wniosku dotyczącego przyznania środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie Gminy Busko-Zdrój na rok 2024 (druk nr LXVIII/832/2023♂).
 • Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr LXVIII/833/2023♂).
 • W sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr LXVIII/834/2023♂).
 • W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr LXVIII/835/2023♂).
 • W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr LXVIII/836/2023♂).
 • W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok (druk nr LXVIII/837/2023♂).
 • W sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (druk nr LXVIII/838/2023♂).

7. Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Busko-Zdrój za
I półrocze 2023 roku.
8. Informacja o wyznaczonych na 2024 rok podmiotach, w których może być wykonywana
nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej.

Źródło: UMiG Busko-Zdrój | busko.com.pl♂
◙ Podobne informacje:

Kalendarium: 12 grudnia 1970. Podwyżki cen wywołują protest robotników. Wydarzenia zakończyły się krwawą manifestacją siły komunistycznej władzy

Komentarz DO REDAKCJI: 🟥 💥 UWAGA!!! Budżet Obywatelski! Żaden projekt nie przeszedł!!! Mój komentarz? Pozostawię to bez komentarza… | JKR: Ja zaś pozwolę sobie na komentarz…

🟥 🟥 🟥 List do Redakcji: Burmistrz bez zachowania terminu wypowiedzenia rozwiązał umowę użyczenia lokalu w świetlicy prężnie działającemu KGW Widuchowa. Czy Gospodynie trafią na bruk? Czy KGW zniknie? [WYWIAD | FOTO]

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju – 19 października 2023r. o godz. 10:00, BSCK – Transmisja LIVE

PR24: Miasta jak prywatne folwarki. „Prezydenci każą zaciskać pasa, a wydają miliony na zaplecze i promocję” | JKR: A w Busku?…

Franciszek Rusak: Rewitalizacyjny walec – Czuj, stary pies szczeka!

ED: Sejmik nie odpowie na apel Buska-Zdroju w sprawie przejęcia uzdrowiska | Maciej Gawin: „Nie daj Boże takiego przywódcy, żeby wszedł do uzdrowiska”

Wspólnota Samorządowa: Noworoczne spotkanie polityków, samorządowców i sympatyków w Busku-Zdroju. [FOTO /VIDEO]

🟥 🟥 nm: Czy w Busku doszło do fałszerstw przy głosowaniu na Budżet Obywatelski 2024 ?! Sprawą zajmuje się buska policja

Skąd w Busku podwyżka cen za śmieci? UMiG opublikował wyjaśnienie

List do Redakcji: „Śmieci idą w górę podobnie jak zarobki Pana Prezesa Kryczki”

A w Busku od października PODWYŻKA ZA WYWÓZ ŚMIECI z 14,50 zł na 21,50 zł/osoby !!! BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ !!!

List do Redakcji: Ad Podwyżki śmieci – zaczęło się dramatyczne poszukiwanie pieniążków na inwestycje

Gorąca linia: UMiG przygotował podwyżki cen w Busku – czy osobliwy prezent mikołajkowy przegłosują radni?

18 mln zł z „Polskiego Ładu” trafiło do gminy Busko-Zdrój. Z tego 8.2 mln pójdzie na przedszkola, 6.7 mln na kanalizację wsi, a 3.316.700 zł na rewitalizację ratusza… | 🟥 JKR: …który jest zachowanym reliktem Gestapo/SS

RK: W Busku-Zdroju powstanie kolejne publiczne przedszkole – otwarcie we wrześniu | JKR: ex Smerfuś: 1,3 mln, OAS: 4,5 mln, Willa Polonia: 4,0 mln, a budynek AKS ileś+… 8,0 mln! Kto zabroni bogatemu?

W Głogoczowie za 5,5 mln zł powstanie kolejna kładka dla pieszych nad Zakopianką. | 🟥 JKR: W Busku nad Rzewuskiego powstała kładka dla pieszych za 9,5 mln zł. O 4 miliony drożej!!

RK: W Łopusznie za 2,2 mln zł powstaną baseny letnie. A w Busku? Kładka na Górkę za…9,5 miliona

ZET: Burmistrz w czasie pandemii wyrzuca przedszkole z gminnego budynku – osobliwa promocja miasta [ AKTUALIZACJA / VIDEO/FOTOGALERIA]

TP: LIST DO REDAKCJI: ? „Dlaczego Burmistrz dopuszcza się tak drastycznych działań, uderzając wprost w małe dzieci, rodziców i nauczycieli”

nm: Trwa remont na 1 Maja w Busku. Ludzie mocno się niecierpliwią [ZDJĘCIA] | 🟥 JKR: Gdzie się podziało 15 milionów złotych?

Wspólnota Samorządowa B-Z: Aleja Mickiewicza. Wizytówka Buska pogrążona w egipskich ciemnościach i z wybrakowanym oświetleniem | JKR: a miała być konkurencją dla „Sienkiewki”…

🖤 nm: Wycinka jesionów w centrum Buska-Zdroju budzi kontrowersje. Burmistrz: – To zgodne z prawem

🟥 Koszmarny upadek rowerzystki na buskiej „Mickiewce” [FOTO, RELACJA ŚWIADKA]

💥 Nowy Ład w Zdroju: ⛔Zamknięcie ruchu na odcinku od Bristolu do BSCK, ruch jednokierunkowy na Lipowej, Kusocińskiego i Rokosza? [AKTUALIZACJA]

nm: Trwa remont fragmentów ulic 1 Maja i Waryńskiego na wysokości BSCK i Hotelu Bristol. Z uwagi na prace, ruch aut w tym miejscu jest wstrzymany. Jak będzie w przyszłości? [114FOTO]

🟥 🟥 Kolejna kolizja na skrzyżowaniu ulic Uchnasta i Kopernika w Busku-Zdroju [FOTO:32] | 🟥 JKR: Układ komunikacyjny z PRL, tymczasem miliony poszły na rewitalizację dawnego apartamentowca Gestapo, na zardzewiałą kładkę na Górkę, na budynek administracyjno-szatniowy i kilometry deptaków…

💥🟥 RK: W Busku-Zdroju, na ulicy Objazdowej, fragmencie drogi krajowej nr 73 z Kielc do Dąbrowy Tarnowskiej, zderzyły się dwa samochody osobowe | ⬛ JKR: n-ty wypadek na Objazdowej, tymczasem Pan UMiG rewitalizuje zbieg Parkowej i Waryńskiego…

🟥 Kolejny groźny wypadek na ul. Objazdowej w Busku-Zdroju. Ciężarowa SCANIA z izotermą wywrócona, mięso na drodze. 8 zastępów straży pożarnej w akcji

💥 🟥 bcpl: Wypadek na skrzyżowaniu ulic Objazdowej i Stawowej w Busku-Zdroju | JKR: Inni budują obwodnice, Busko słoneczka, fontanny, deptaki, zardzewiałą kładkę…

🟥 Kolejny groźny wypadek na ulicy Objazdowej w Busku-Zdroju. Roztrzaskana osobówka w rowie. [FOTO | VIDEO] | JKR: Jest zardzewiała Kładka na Górkę, ma być dworzec PKP opodal Marconiego, a obwodnicy jak nie było, tak nie ma…

🟥 Kolejna poważna kolizja aut na ulicy Grotta, przy Urzędzie Skarbowym w Busku-Zdroju | JKR: Która to już z kolei ?…

UMiG: ⛔ Zmiana organizacji ruchu na ulicach miasta. Zakaz wjazdu ze Słonecznej i Bajkowej na 1-go Maja | @: Mamy już kolejną w Busku, w mojej ocenie debilną i kretyńską organizację ruchu

nm: Nowy deptak i rynek w Busku zachwycają. Będą ogromne drzewa w donicach, mnóstwo restauracji i efektowna fontanna. Zobacz zdjęcia i film | JKR: pożyjemy, zobaczymy… [FOTO, VIDEO]

RK: Busko czeka rewolucja komunikacyjna? [WIZUALIZACJA] | JKR: Dworzec kolejowy 1100 m od Marconiego. Kolejne hektary betonu w Zdroju. Mówi się, że „Rewolucja pożera swoje własne dzieci” [MAPKA] [AKTUALIZACJA]

RK: Deptak w Busku kością niezgody. Kuracjusze: gdzie troska o przyjeżdżających na leczenie? | JKR: Wolnoć Waldeczku w swoim gniazdeczku

ED: Szefowa Willi Wiślica w Busku: Zostaniemy wykończeni przez… słupek | [FOTO]

ED: Deptak 1 Maja w Busku-Zdroju zamknięty dla ruchu. Protest przedsiębiorców. Burmistrz: Nic się nie zmieni

🟥 TP: „To już lichwa! Podwyżka, którą zafundowało nam miasto zrujnuje nas”

🟥 💥💥💥 „INTERWENCJA” ODWOŁANA! Program INTERWENCJA TVP3 Kielce i Radia Kielce w Busku-Zdroju, zaplanowany na 11.01.2023 został odwołany!

Tu na razie jest ruina ale będzie kolubryna – władze Buska budują tężnię

⛔ UMiG: Uwaga! Tężnia zewnętrzna Kompleksu #TężniaBusko będzie nieczynna do odwołania | JKR: Kolos na glinianych nogach?

nm: Lodowisko w buskiej tężni nieczynne zimą 2022/2023. Powodem modernizacja obiektu | JKR: Jaki Pan taki Kram

🟥 „„Wykonanie usprawnień w obiekcie Tężni Busko-Zdrój” K**** mać!!! Panie inżynierze, jakiej bezczelności trzeba, aby ogłaszać przetarg na spier******* projektu oraz robót budowlanych?”

Nie jedna duża tężnia, a kilka mniejszych, dostępnych na wyciągnięcie ręki – taką filozofię ma śląska gmina Jasienica | A w Busku…

Tężnia za 33.000.000 czy może wielopoziomowy Parking Zdrojowy z bazarkiem i boiskiem?

KPP Busko: KIEROWCO ZWRACAJ UWAGĘ NA PRZEPISY DOTYCZĄCE PARKOWANIA| Mandatowe żniwa na ul. Lipowej | JKR: A w Busku dżumę będą leczyć cholerą?…

UMiG: 💥 Apel burmistrza do mieszkańców odnośnie korzystania z samochodów i parkowania | JKR: 🟥 „rząd się sam wyżywi”

RK: Buski stadion dokończy nowy wykonawca. Będzie drożej | JKR: +8 mln! Czy warto przepłacać?

Stadion w Kazimierzy Wielkiej zostanie przebudowany. Za 5,5 mln powstanie m.in. nowoczesny, dwupoziomowy budynek zaplecza sportowego, nowe zadaszone trybuny na 400 miejsc, oświetlenie, ogrodzenie. | 🟥 JKR: A w Busku na sam „bunkier” AKS poszło x+8 mln!

bcpl: Poseł Michał Cieślak, Burmistrz Waldemar Sikora zapraszają na wydarzenia w Busku-Zdroju (video) | JKR: Sto lat temu Port w Gdyni wybudowano w 2 lata, a w Busku, w XXI w., stadion modernizowano 5 lat…

RK: Minister sportu otworzył kompleks sportowy w Busku-Zdroju. Modernizacja stadionu miejskiego kosztowała ponad 18 milionów złotych | 🔆JKR: A w Busku na trybunach słońce praży jak na egipskiej plaży…

RK: W podkieleckich Nowinach nakładem 5 mln zł powstanie najnowocześniejszy w Świętokrzyskiem kompleks sportowy | JKR: A w Busku na sam budynek administracyjno-szatniowy z trybunami pod słońce poszło bodaj 10 mln…

TP: „Czy władze Buska zareagują dopiero kiedy dojdzie do tragedii?”

UMiG: Odpowiedź buskiego magistratu na publikacje Radia Kielce o nowym pumptracku – „chęć wykreowania szybkiej i taniej sensacji”

🟥 Groźny wypadek na „pumptracku” w Busku-Zdroju. Interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. „Tam jest niebezpiecznie! To zmarnowane pieniądze”

Staw Niemiecki – miało być Morskie Oko a chyba jest jak było…

RK: Po Sielpi kolejny zalew zostanie odnowiony. Zalew w Radzanowie wypięknieje dzięki rządowej dotacji w kwocie ponad 2,5 mln zł | 🟥 JKR: Zawracanie kijem Wisły. Obawiam się, że kolejne miliony pójdą w błoto…

Kamil Oliwkiewicz: 🟥 💥 Gdzie są ryby ze zbiornika w Radzanowie?

TP: „Mamy XXI wiek, a nie mamy kanalizacji. To kpina z mieszkańców!” | JKR: Dziesiątki milionów w Zdrój, a tymczasem 40% buskich sołectw żyje jak 100 lat temu za Sławoja Składkowskiego

List do Redakcji: 🆘 Kto w obszarze kanalizacji nie dochował należytej staranności? Kto powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności?

TVP1: Zamknięcie ośrodka zdrowia w Szczaworyżu tematem wtorkowego ALARMU! [AUDIO]

RK: W Szczaworyżu zostanie zlikwidowana przychodnia. Mieszkańcy nie zgadzają się [AUDIO]

List do Redakcji: Developer wybuduje i sprzeda mieszkania. Parking wystawi miasto. Czy w Busku „zrobiliśmy laskę” deweloperowi?

List do Redakcji: Lex developer przy Batorego

TP: „To lekceważenie mieszkańców. Tak tego nie zostawimy!” Reakcje po uchwale w sprawie inwestycji przy Grotta

TP: Buska Rada Miejska udzieliła pozwolenia na budowę bloków przy Grotta. WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości

RK: Radni nie zgodzili się na kontrowersyjną inwestycję. Blok w bliskości domów jednorodzinnych nie powstanie. A w Busku…

NOIZZ: „Dubaj to parodia XXI wieku”. Burdż Chalifa nie ma kanalizacji, ścieki wywozi się autostradami | JKR: Czy Busko-Zdrój to aby nie taki „mały Dubaj”?

onet: Kraków kupił ławkę za 228 tys. zł | JKR: Busko zrewitalizowało Mickiewicza za 25 mln, wystawiło tężnię za 25 mln, kładkę za 9,5 mln, „bunkier” AKS za „x+8mln”, a cały multistadion za pieron wie ile, itd., itp…

PRZYWRÓCIĆ GODNOŚĆ GMINIE I JEJ MIESZKAŃCOM – protest pod buskim magistratem, 25.06.2020 – FOTOGALERIA

🟥 Protest Mieszkańców Gminy Busko-Zdrój – 21 września, 15:15 – 19:00

UMiG: 🟥 Czy warto iść na protest? | JKR: A w Busku…

RK: 💥 Mieszkańcy Buska niemal cztery godziny blokowali drogę [FOTO, VIDEO]

List do Redakcji: 🟥 „Dokąd płynie burmistrz? Statek na morzu korupcji” [VIDEO]

TP: 🟥 LIST DO REDAKCJI a właściwie do Pana Burmistrza Waldemara Sikory | JKR: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia

TVN: 🟥 ,,Zastraszyć dziennikarza”. Superwizjer – Lokalne media. Cena niezależności

doRZ: Śmierć dziennikarki Polsatu. Miała posiadać dokumenty o pedofilii – a…

@: Niepokorni do wariatkowa. Schizofrenia bezobjawowa

💥 eM: Poznamy nowe fakty w sprawie Łukasza Szumilasa? Wkrótce premiera filmu o zajściu z Buska-Zdroju | JKR: Będzie się działo…

 

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna.

54 odpowiedzi na “LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju – 23 listopada 2023r., godz. 10:00, UMiG [VIDEO] | 🟥💥 OD STYCZNIA 2024 O 15,28% O (ŚREDNIO) WZROSNĄ PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ!”

 1. zorro do sebastian pisze:

  a co powiesz drogi sebastianie na to , że pewna pracownica buskiej kultury od wielu lat w miejscu pracy i w czasie pracy niemal oficjalnie, nie płacąc za lokal , telefon , światło , ogrzewanie świadczy na szeroką skalę prywatne usługi doradcze? tego Pan Burmistrz Sikora nie widzi czy nie chce widzieć?

 2. Przykład idzie z góry do: zorro pisze:

  Doktryna Neumanna: ”Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, k***a. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, k***a, jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem”

 3. Archiwum X pisze:

  Czy to prawda co mówił radny Szumilas, że roboty elektryczne w ramach rewitalizacji Mickiewicza, które w planach opracowanych za burmistrza Wąsowicza miały ponoć kosztować tylko pół miliona 18 WRZEŚNIA 2021 O 21:40 (EDYTUJ)

  Czy to prawda co mówił radny Szumilas, że roboty elektryczne w ramach rewitalizacji Mickiewicza, które w planach opracowanych za burmistrza Wąsowicza miały ponoć kosztować tylko pół miliona, zostały za burmistrza Sikory przeprojektowane i po tej rewitalizacji miasto zapłaciło za nie nie 500.000 a 2.500.000?

  **

  Do: Czy to prawda co mówił radny Szumilas, że roboty elektryczne w ramach rewitalizacji Mickiewicza, które w planach opracowanych za burmistrza Wąsowicza miały ponoć kosztować tylko pół miliona 18 WRZEŚNIA 2021 O 21:44 (EDYTUJ)

  Jeśli chodzi o rozbieżności w cenie robót elektrycznych przy remoncie alei Mickiewicza,to jeżeli jest prawda,że domanipulowano z pieniędzy podatnika ,,schowanie” linii wysokiego napięcia prywatnemu właścicielowi wielkiego pensjonatu przy ul Korczyńskiej,to może wiele tlumaczyc. Faktem jest,że budynek przez wiele lat stał nieużywany w stanie surowym że względu na napowietrzna linie wysokiego napięcia,później linia zniknęła i budynek ruszył z kopyta z pracami dążącymi do ukończenia budowy Zbieżność w czasie przypadkowa???

 4. Zatroskany obywatel pisze:

  Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie,
  A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie;
  Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono
  I zwierzchności nad stadem Bożym zwierzono,
  Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
  Żeście miejsca zasiedli Boże na ziemi,
  Z którego macie nie tak swe własne rzeczy
  Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy.itd.———Kochanowski.

  Ręce opadają od tej prywaty i rozkradania mienia obywateli.Brawo Kamil Oliwkiewicz,miałeś odwagę podnieść głowę na Radzie Miasta,czego niestety zabrakło wielu radnym, a szkoda.Jak tak dalej pójdzie, to pan burmistrz zniszczy nam to miasto

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania? Napisz do nas: redakcja@infobusko.pl