TP: „W rażący sposób stwierdza Pan nieprawdę i pomawia mnie o zaniedbania” – dyrektor przedszkola „Smerfuś” odpowiada na zarzuty burmistrza - Internetowy Portal Informacyjny Mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój

TP: „W rażący sposób stwierdza Pan nieprawdę i pomawia mnie o zaniedbania” – dyrektor przedszkola „Smerfuś” odpowiada na zarzuty burmistrza

18 maja 2020 | Tygodnik Ponidzia 16.05.2020 / Jarosław Kruk 18.05.2020 | | 34 komentarze

– Z przykrością, ale jednak muszę odnieść się do Pana stanowiska z dnia 13. maja br., w którym, w rażący sposób stwierdza Pan nieprawdę i pomawia mnie o zaniedbania – niezgodnie z prawdą i stanem faktycznym – odpowiada na oświadczenia burmistrza Anna Mazur, dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Smerfuś” w Busku-Zdroju. – informuje Tygodnik Ponidzia

„W rażący sposób stwierdza Pan nieprawdę i pomawia mnie o zaniedbania” – Anna Mazur, dyrektor przedszkola „Smerfuś” odpowiada na zarzuty burmistrza Sikory / fot. Jarosław Kruk

Nie milkną emocje w sprawie decyzji burmistrza Waldemara Sikory dotyczącej wypowiedzenia umowy najmu budynku przy ul. ppłk Srogiego 1 dyrekcji Niepublicznego Przedszkola „Smerfuś”. Ta kontrowersyjna decyzja spotkała się z ostrym sprzeciwem zarówno dyrekcji placówki, rodziców wychowanków a także nauczycieli, którzy obawiają się, że stracą pracę.

W środę, 13 maja, w dniu w którym odbyło się otwarte publiczne spotkanie dyrekcji i pracowników Smerfusia z mediami, rodzicami i mieszkańcami, oświadczenie w tej sprawie wydał włodarz miasta (PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA TUTAJ).

W piątek, 15 maja odpowiedziała na nie dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Smerfuś” w Busku-Zdroju. Treść repliki pani Anny Mazur poniżej:

Ponownie zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą i apelem, w imieniu rodziców, pracowników i własnym o zmianę decyzji o wypowiedzeniu umowy dzierżawy i pozostawienie wieloletniej z tradycjami i dobrą opinią placówki, w niezmienionej strukturze. Jako jej dyrektor i dzierżawca otwarcie czekam na propozycję nowej umowy, którą Pan wielokrotnie zapowiadał i obiecał cyt.”… rozważyć możliwość dalszego udostępnienia nieruchomości, na warunkach określonych w nowej umowie… .”

fot. Jarosław Kruk

Z przykrością, ale jednak muszę odnieść się do Pana stanowiska z dnia 13. maja br., w którym, w rażący sposób stwierdza Pan nieprawdę i pomawia mnie o zaniedbania – niezgodnie z prawdą i stanem faktycznym. Stwierdzenie, że cyt.”… zdaniem tut. organu dzierżawca nie wywiązywał się należycie z obowiązku utrzymania udostępnionego budynku w należytym stanie.” Pytam: na jakiej podstawie i jakich dowodach oparte jest zdanie organu?. Ja od chwili przekazania budynku protokołem, w którym opisany jest stan budynku, już wówczas, w 1998r., 35-cioletniego, kilkakrotnie w roku i przez kolejne lata, wykonywałam niezbędne remonty oraz usuwałam wiele poważnych awarii. Od kilku lat remonty prowadzone przeze mnie stawały się coraz poważniejsze i bardziej kosztowne. Wymienię niektóre z nich:

1. Remont kapitalny schodów głównych od strony północnej wraz z udogodnieniem technicznym dla osób niepełnosprawnych.
2. Wyłożenie kostką brukową placu od strony zachodniej budynku w miejsce starej zniszczonej trylinki.
3. Zakupienie i wymiana wszystkich urządzeń zabawowych w ogrodzie zabaw dla dzieci – barwne, drewniane zamki, przeplotnie, bujaki, huśtawki, karuzele itp.
4. Zakup domku drewnianego typu „altanka” dla dzieci.
5. Zakup i wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami.
6. Remont Łazienek dla dzieci z udogodnieniami technicznymi.
7. Remont kuchni wraz z zapleczem z całkowitą wymianą wszystkich mebli, maszyn i urządzeń elektryczno-gazowych, a przy tym częściowa wymiana instalacji i wbudowanie gniazd siłowych.
8. Częściowy remont ogrodzenia od strony wschodniej, od ul. Różanej wraz z montażem siłowników elektrycznych.
9. Remont kotłowni, pomieszczeń piwnic i magazynów.
10. Coroczne remontowanie ścian, malowanie.

Nadmieniam, że dzięki moim staraniom i za własne środki doprowadziłam do wymiany kotłów grzewczych z węglowo-koksowych na kotły gazowe c.o.
Lista remontów jest długa. Wszystkie uzgadniane były z właścicielem, z Gminą i o wykonaniu wszystkich Gmina zawsze była powiadamiana. Na opisane prace posiadam pełną dokumentację i rozliczenie finansowe, które również przekazywałam do Gminy.

fot. Jarosław Kruk

Pan Burmistrz raczy zauważyć , że przedszkole prowadzone przeze mnie powinno spełniać standardy – spełnia je w każdym zakresie, czy Pan sprawdził, że nie? Podam przykłady:

1. Zakupiłam na własny koszt stację uzdatniania wody, z której czerpiemy wodę pitną najbardziej zdrową i czystą na terenie powiatu.
2. Zakupiłam urządzenia medyczne służące do oczyszczania powietrza, filtrowania, ozonowania, jonizowania i inhalacji zbiorowych z myślą o czystym, pozbawionym wirusów i zarazków powietrzu, jakże teraz potrzebnym dzieciom w czasie wszechobecnej pandemii.
3. Zakupiłam do użytku uczniów i dzieci wiele urządzeń nowoczesnej technologii: roboty, drukarki, tablice interaktywne, projektory 3D, drukarkę 3D oraz magiczne dywany oraz wiele innych.
4. Zakupiłam i wymieniłam meble we wszystkich salach i klasach.
5. Wyposażyłam Pracownię Psychologiczno-Pedagogiczną w najnowocześniejszy sprzęt do wczesnego diagnozowania deficytów, terapii indywidualnej i zespołowej oraz wykrywania mikrouszkodzeń mózgu: EEG BIOFEEDBACK , APARAT EEG (elektroencefalograf ), dzięki którym możemy we własnym zakresie diagnozować i
bez oczekiwania w długich kolejkach ( do Publicznej Poradni) prowadzić terapię z dziećmi niepełnosprawnymi. Ta pracownia wyposażona jest na poziomie europejskim i jako jedyna w woj. może badać nawet niemowlęta.
Specjaliści posiadają certyfikaty zdobyte w Międzynarodowym Instytucie Neurologii w Warszawie, z którym współpracujemy od kilku lat.
– Wyposażyłam przedszkole w wiele atrakcyjnych sprzętów, zabawek, gier edukacyjnych i wiele innych, ale trzeba tu być, by to wszystko zobaczyć.
6. Kadra pedagogiczna w 100%-ach posiada wyższe, kierunkowe i specjalistyczne wykształcenie, uczestniczy w procesie samokształceniowym, systematycznie aktualizuje wiedzę podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.
Zawsze wszystkie wysiłki i środki kierowałam na sprawy najbardziej istotne i potrzebne z priorytetem na higienę, bezpieczeństwo i zdrowie naszych wychowanków.

Cały koszt wymienionych wyżej spraw zamyka się w kwocie 660-700 tysięcy złotych. Jak można nazwać to zaniedbaniem? I na powyższe posiadam pełną dokumentację finansową.

Ubiegałam się również , skutecznie, o dofinansowania zewnętrzne, które otrzymywałam i wykorzystałam zgodnie z przeznaczeniem.
Bulwersujące i niedorzeczne jest posądzenie mnie o – cyt.”… zachowanie finansowego status
quo i zwolnienie z obowiązku utrzymywania obiektu w należytym stanie..”- Panie Burmistrzu! na jakiej podstawie Pan to stwierdza, czyżbym kiedykolwiek Pana o to prosiła?, pracuję uczciwie 40-ści lat i nie okradam własnych wychowanków, natomiast co do Pana fakt ten pozostawia wiele do życzenia. Ukrywa Pan przed opinią publiczną drastyczne fakty.

Co do wysokości czesnego, jako Urzędnik skłamał Pan pisząc publicznie, że rodzice w mojej placówce płacą najwyższe czesne: w czasie do pandemii ( III-2020r.) czesne wynosiło : 290zł., dla rodzin wielodzietnych: 170 zł, a dzieci 6-letnie, podlegające jednorocznemu przygotowaniu przedszkolnemu do 5-ciu godz., uczęszczały do przedszkola bezpłatnie!, dzieci 6-letnie z pełnym wyżywieniem płaciły połowę czesnego t.j. 145 zł., ponieważ do 5-iu godz., w ramach podstawy programowej, czas edukacji był bezpłatny, proszę zweryfikować, czy to są najwyższe opłaty. Na czas pandemii obniżyłam powyższe kwoty o 35%, obecnie najwyższe czesne to 190 zł., pozostałe: 120 zł., 90 zł.

 

fot. Jarosław Kruk

Odniosę się również do nierzetelnie podanej liczby uczniów w szkole, jest ich ośmioro i to nie jest śmieszne, ponieważ w odróżnieniu do dużych szkół, uczniowie mogą korzystać u nas z zindywidualizowanego toku nauki, bez dzwonków, napięć, stresów i niedogodności, które panują w dużej szkole.

Co zaś tyczy się przekazywania dotacji dla mojej placówki, również nieprzejrzyście Pan podał fakty, ponieważ ogólnie wiadomym jest, że niepublicznym placówkom przysługuje dotacja zagwarantowana ustawą o systemie oświaty i Pan jako Władza Samorządowa ma obowiązek wypłacać placówkom niepublicznym określoną kwotę dotacji i czyni to Pan nie tylko w stosunku do mojej placówki ale też przekazuje pozostałym na terenie miasta. Oczywiście zapomniał Pan nadmienić, że wysokość tej dotacji to zaledwie 75% wysokości dotacji przekazywanej placówkom publicznym na terenie miasta i gminy, i że prowadzenie przedszkoli to zadanie własne gminy a nie pana chęć prywatna. Należało również poinformować publicznie, że dzięki prowadzeniu przeze mnie placówki oświatowej Gmina oszczędza 25% miesięcznie kosztów, które musiałaby ponieść, gdyby placówka była publiczną, a jest to pokaźna kwota, bo ok. 33 tysiące miesięcznie, co daje rocznie kwotę ok.: 400 tysięcy, ta kwota jest do dyspozycji Gminy.
Następne, publiczne poświadczenie nieprawdy dotyczy wysokości czynszu – opłaty za dzierżawę budynku. Pan Burmistrz podał kwotę: 1650,00 miesięcznie a faktyczna kwota to: wg faktury, wystawionej przez Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój, : 2027,27 zł. Kwota ta jest co roku waloryzowana o współczynnik inflacji.

W dalszej części Pana oświadczenia słusznie Pan podnosi, iż nieruchomość którą zawiaduję położona jest w bardzo atrakcyjnym miejscu, oczywiście tak, dla dzieci: spokój, czyste powietrze, dużo zieleni, kolorowe drzewa, nowocześnie urządzony plac zabaw, KOMU TO PRZESZKADZA? A może należy zapytać, KTO MA OCHOTĘ PRZEJĄĆ TĘ NIERUCHOMOŚĆ z DZIAŁKĄ? Wielu mieszkańców podaje nazwisko i nie jest to moje nazwisko.

Jeszcze zwrócę uwagę na jedno stwierdzenie dotyczące wydatku Gminy na zakup pieca c.o. Stwierdza Pan, że w ostatnim czasie wymieniono piec grzewczy za 20 tyś. Tak, ale tylko tyle dokonał Pan z zakresu obowiązków właściciela obiektu. To jedyna kwota, innych wydatków Pan nie ponosił, jak więc ta mała kwota ma się do mojego wkładu, do oszczędności z tyt. dotacji i opłat czynszu. Tych oszczędności i gotówki z opłat czynszu pozbawia Pan właśnie budżet Gminy krzywdzącą dla nas wszystkich decyzją.

fot. Jarosław Kruk

Obiecuje Pan również przeprowadzenie rewitalizacji ogrodu przedszkolnego. Muszę przyznać, że „zdaniem tut. organu” jest Pan Mistrzem rewitalizacji, proszę wyjaśnić na czym ta rewitalizacja ma polegać, w całym mieście przeprowadza ją Pan z różnym jednak skutkiem.
I na zakończenie: po raz kolejny publiczne stwierdzenie nieprawdy o ponownym otwarciu Przedszkola i Żłobka Samorządowego Nr 1 z obietnicą automatycznego zatrudnienia wszystkich pracowników?. Otóż w 2014r., zwracałam się do Pana Burmistrza o pomoc finansową w czasie otwierania Żłobka Smerfik, odmówił Pan podając: brak środków. Takie odpowiedzi otrzymywałam kilka razy w roku, kiedy tylko zwracałam się o pomoc. Nawet wtedy, gdy niejednokrotnie oferowałam partycypowanie w kosztach i to właśnie w zakresie większych remontów. Otwarcie przedszkola i żłobka to ogromne koszty i obciążenie dla Gminy, która i tak obecnie jest bardzo zadłużona i cierpi, jak większość z nas, na brak finansów. W związku z powyższym proszę, w trybie informacji publicznej, okazać mieszkańcom zapis w planie budżetowym i zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów tych inwestycji oraz środków na pokrycie wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, najlepiej również w formie „Stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój”.

Panie Burmistrzu, czy takie jest zadanie własne gminy,? w czasie pandemii, wyrzucać małe dzieci i młodzież wraz z pedagogami i pracownikami obsługi z obiektu, który jak Pan słusznie zauważył, służy kolejnym pokoleniom od 57-u lat ? Czy nazwanie mnie właścicielką, to już Pańska oferta?

Uprzejmie dziękuję za zapoznanie się z moją odpowiedzią, liczę, że Pan Burmistrz w miarę szybko zaproponuje mi nowe warunki.”

 

◙ Podobne informacje:

Smerfuś: otwarte spotkanie dyrekcji i pracowników przedszkola z rodzicami, mieszkańcami i mediami 13.05.2020 [VIDEO/FOTO]

ZET: Burmistrz w czasie pandemii wyrzuca przedszkole z gminnego budynku – osobliwa promocja miasta [ AKTUALIZACJA / VIDEO/FOTOGALERIA]

Pa pa Smerfuś?! Pa pa Smerfik?! [AKTUALIZACJA]

PR24: minister rodziny, pracy i polityki społecznej: daliśmy możliwość, by samorządy mogły otwierać żłobki i przedszkola

NM: Na kieleckim KSM-ie radni, dzieci i młodzież posadzili drzewa [WIDEO, ZDJĘCIA] – w Busku urzędnicy odsyłają przedszkolaki na Zimne Wody

Skończony Małpiak i lasek przy Topolowej też…

Małpiak-siekierezada: rewitalizacja, karczunek czy rabunek?

 

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna.

34 odpowiedzi na “TP: „W rażący sposób stwierdza Pan nieprawdę i pomawia mnie o zaniedbania” – dyrektor przedszkola „Smerfuś” odpowiada na zarzuty burmistrza”

 1. ... pisze:

  TO BARDZO PYSKATE I NIEMIŁE BABSKO !

 2. HaHa pisze:

  Dlaczego Pani dyrektor nie chce podpisać umowy na 3 lat zgodnie z obowiązującym prawem?

 3. No cóż pisze:

  Kij ma dwa końce burmistrz pomawia pania a pani pomawia burmistrza hah

 4. . pisze:

  Kruk znowu szczuje!

 5. Dzień powstania radnego. pisze:

  18 maja to też rocznica gdzie Łukasz Szumilas próbował zamordować polskiego buskiego policjanta.
  A tak się zachowywał w piątek 17 maja pod jednym z buskich lokali o 3 w nocy.
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135744053140575&id=100001150030128

  A tak w sobotę 18 maja o 12:49
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135846273130353&id=100001150030128

  Dziękuję za uwagę.

 6. Do powyżej pisze:

  A kto to ten Szumilas że tak każdy pieje o nim?

 7. Do HaHa pisze:

  Zeby moc podpisac umowe to trzeba ja najpierw miec!!!!
  Z choinki sie urwales? Burmistrz WYPOWIEDZIAL umowe a nie sporzadzil nowa.

 8. Do do powyżej pisze:

  Pan Szumilas to tzn były buski radny który 18 maja 2019r pod Rossmanem w Busku zaatakował policjanta nożem i próbował go zamordować. Choć jest liczba obrońców którzy twierdzą że to policjant go dusił.

 9. Anna pisze:

  Nie ma kasy w kasie to P.Sikora i cala rada szukają sposobu zeby dziure załatać, tylko dobry gospodarz wie ze pieniążki nie trwoni sie tylko inwestuje i ma sie w zanadrzu gotowke na ciezkie czasy takie jak teraz ot cala historia

 10. . może pisze:

  Liczyła,że kupi na własność za grosze a tu przykra niespodzianka,stary numer zaniedbać,żeby obniżyć wartość i kupić za grosze.Jednym słowem trafił cwaniak na cwaniaka;-)

 11. Pamięć pisze:

  Pamiętam jak się to przedszkole prywatne otwieralo,wydaje mi się,że p dyrektor miała wtedy jakby dłuższe nazwisko

 12. JE pisze:

  Oj ludzie ludzie. Widze ze chcecie sobie pouzywac troche na osobie pani Ani. Jak kazda odoba publiczna bedzie miala rowniez osoby nieprzychylne.Ale nie o to chodzi zeby mscic sie na dyrektorze tylko zrozumiec dzialanir pana Burmistrza. Jak chcecie obrazac to robcie to na swoich profilach. Teraz latwo wyzywac kobiete ktora pewnie malo co znacie albo macie osobiste zale. Latwo bo nie ma waszego nazwiska.Uprzedzajac kokejne wpisy troli , podkreslsm ze sprawa dotyczy BUDYNKU,na ktorego dzierzawe zostala wypowiedziana umowa bez zadnego uzadadnienia !!!!!!!!!

 13. sarmata pisze:

  „W rażący sposób stwierdza Pan nieprawdę i pomawia mnie o zaniedbania” – to elegancko w języku dyplomatycznym, a po staropolsku to chyba znaczy po prostu: „Sikora łżesz jak pies”, czyż nie?

 14. Nie pisze:

  Nie!

 15. Buszczanin pisze:

  Bardzo proszę o pomoc. Nasz Burmistrz w czasie pandemii nie tylko wyrzuca Przedszkole ”Smerfuś”, z gminnego budynku ale również chce rozbić Komunalny Związek Ciepłownictwa w naszym mieście, łączący dwie Gminy Busko – Zdrój i Kazimierza – Wielka.

  Zastanawiam się czy okres niepewności jest dobrym okresem na tego typu posunięcia, gdzie dziś w tak trudnych czasach każda likwidacja stanowiska pracy to tragedia dla pracowników i ich rodzin. Busko to miasto uzdrowiskowe, które żyje z turystyki, jeśli turystyka leży, buszczanie narażeni są na całkowitą utratę płynności finansowej. Co zrobią rodziny w których oboje małżonków przez destrukcyjne działania Pana Burmistrza Sikory stracą źródło utrzymania?

  Likwidacja KZC poza bezcennymi stanowiskami pracy będzie zmuszona płacić więcej za węgiel do pieców co odbije się na kieszeni lokatora. Wiadomą sprawą jest, że kupując węgiel dla dwóch gmin kupujemy go taniej.

  To działanie to rzekoma pomoc dla buszczan, przedsiębiorców dotkniętych kryzysem spowodowanym pandemią, czy realizacja dla mnie nie zrozumiałych chorych wizji Pana Burmistrza?

  Apeluję do rozsądku radnych aby dbali o interes miasta. W tak trudnych czasach. Radni powinni dbać o miejsca pracy, sprawną dostawę ciepła, wody, masek i oświatę, bo na to mają kluczowy wpływ.

  Burmistrz przede wszystkim powinien tworzyć miejsca pracy a nie je likwidować.
  A do tego wspierać buskich przedsiębiorców, umarzać czynsz w gminnych lokalach oraz podatek od nieruchomości, zwiększyć dopłatę przez gminę do wywozu śmieci, wody, wody i ścieków.

  Pan Burmistrz działa dokładnie na odwrót.

  Zdarzenia takie jak gala buskowianina roku zostają odwołane, a sprawy poważne, które dają byt wielu rodzinom nie zaprzątają głowy ludziom przez nas wybranym, skandal! W czasie gdy każdy myśli jak uniknąć zarażenia i przeżyć !!!!!

 16. HaHa pisze:

  Do JE
  Ubliżyłeś ludziom którzy mają swoje zdanie na ten problem nazywając ich trolami a sam(a) wytykasz, że ktoś sobie „poużywa” na Pani dyrektor (trochę dwuznacznie).
  Jeżeli umowy zgodnie z obowiązującym prawem mogą być zawierane na okres trzech lat a Pani dyrektor tego nie respektuje to w czym problem. Może jest jakieś „drugie dno” tej sprawy, ale po której stronie leży to tylko czas pokarze. Dziwi mnie tylko jedno, czas po którym to jest medialnie rozdmuchiwany problem w całą Polskę – 5 miesięcy po zaznajomieniu się z wypowiedzeniem przez Panią dyrektor.
  Każda ze stron wszystko można przedstawić na własną korzyść, pierwsze zdjęcia redaktorka ukazały w jakim stanie jest budynek a następnie z odpowiedniej perspektywy jak to jest tam ładnie. Moje dziecko chodziło do tego przedszkola jak również na Sikorskiego i do Słoneczka. Aby nie wywołać fali komentarzy typu „trol” to z czystym sumieniem powiem, że Smurfuś był na 2 miejscu mojego zadowolenia z przedszkola.
  Proponuję rodzicom, by sprawdzili inne przedszkola i dopiero wypowiadali się gdzie jest lepiej.

 17. Ewa pisze:

  Popieram decyzję burmistrza.

 18. BUSZCZANIN pisze:

  Cała uwaga skupiła się na Smerfusiu a tymczasem ruszyła rewitalizacja buskiej Pragi przy ulicy Bocznej. Burmistrz lamentuje, że nie ma pieniędzy a tu 4 500 000 zł jest w budżecie na rewitalizajcję wątpliwej wartości dwóch ruder koło UMIGU. https://infobusko.pl/rk-rewitalizacja-budynkow-przy-bocznej-buski-ratusz-oglosil-przetarg-na-osrodek-aktywnosci-spolecznej/

 19. illa pisze:

  A ja mam nadzieję, że tak jak w Łodzi zostaną przeprowadzone badania na obecność koronawirusa wśród pracowników przedszkoli i żłobków.

 20. Kazek pisze:

  W Chmielniku za 5 mln powstała nowoczesna hala sportowa a w BZ za 4,5 mln jakieś gówno

 21. ekonom pisze:

  Sikora sie spieszy, wszystko chce rozgrzebac, pozaczynac, nabrac kredytow, a potem juz nie bedzie wyjscia i trzeba bedzie konczyc, wiec bedzie mial co robic do konca kadencji. Zajebie finansowo Busko na maxa, ustawi kolesi, itd., a potem odejdzie i bedzie mial to w dupie, ze nam mieszkancom zostana kredyty na 20 i wiecej lat.

 22. ekonom pisze:

  Jego nie bedzie na stolku burmistrza, a my jeszcze wiele lat bedziemy ponosic konsekwencje tego, co teraz robi, bedziemy cierpiec przez niego. Na dodatek jego nastepcom beda glowy trzeszczec skad wziac kase na rozne potrzeby, z czego splacac dlugi itd., a on sie bedzie smial w duchu, ze wydymal Busko i jego mieszkancow…

 23. Do komentarz godz. 18:04 pisze:

  I to jest powód żeby tak o nim trąbić?
  A dajcież człowiekowi spokojnie odbyć karę!

 24. Aaaaaaby pisze:

  Ciekawe kto obsadzi fotel komisarza w gminie? Czuje że ktoś od Zbyszka 0 chodzą słuchy…

 25. do red. Kruka pisze:

  Doceniam Pańskie starania na rzecz radnego Łukasza Szumilasa, lecz przypuszczam, iż wypływają one z poczucia winy (a przynajmniej powinny).
  Wszak to nie kto inny, jak Pan popierał i nadal popiera na tym portalu tzw. Zjednoczoną Prawicę. To – jak by kto nie wiedział – zbiorcza nazwa PiS-u z przybudówkami, jak ziobryści (Solidarna Polska) i gowinowcy (Porozumienie). Cały ten twór ma tyle wspólnego z wartościami prawicowymi, co prstytutka z dziewictwem.
  To właśnie MINISTROWIE Rządu RP będący także członkami ZP DOPUŚCILI SIĘ PRZED ROKIEM PRZESTĘPSTW, publicznie podżegając policjantów, prokuratorów i sędziów do prowadzenia śledztwa i wydania wyroku określonej treści. Min. ziobro i brudziński musieliby doprawdy być jasnowidzami, by w klika godzin po zajściu, gdy bodaj nawet jeszcze nie ruszyło formalne śledztwo, nie będąc nawet nigdy na miejscu – wiedzieć kto był winien, a nawet: jaki będzie wyrok – podobno wydawany przez niezawisłych sędziów.
  Jest więc oczywiste, że policjanci wydz. kryminalnego zostali poddani naciskom i to z wielu stron: z jednej – kolegów z kolendy oraz kom. Kosina, którym nie na rękę byłoby uznanie winy ich kolegów, z drugiej – ministra Rządu pod którego podlegają. Oparcie się takim naciskom wymagałoby niezwykle silnego kręgosłupa moralnego.
  Prokuratorzy są podwładnymi min. ziobry, więc jego wypowiedź należy potraktować, jako polecenie służbowe, jednak bezprawne, bo nie oparte zebranych w śledztwie na dowodach (bo nawet ono jeszcze nie ruszyło!). Sędziowie są teoretycznie niezależni, jednak od 5 lat ziobro dokłada starań, by zastraszyć tę grupę zawodową i zainstalować na kluczowych stanowiskach w sądownictwie swoich ludzi, znanych m. in. z hejtowania sędziów broniących niezawisłości. Pamiętajmy także, iż mężuś jednej z sędzi wydziału karnego w Busku Reni Szczerby jest członkiem pisu (na stołku w ZUS-ie w Kielcach, wcześniej był w PSL).
  W normalnym państwie, z normalnym wymiarem sprawiedliwości oraz normalną opozycją ZIOBRO I BRUDZIŃSKI STRACILIBY STANOWISKA, co więcej byłoby bardzo prawdopodobne, że TRAFILIBY ZA KRATY, gdyż w prawdziwych demokracjach bezprawne próby wpływania na funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości są surowo karane. Niestety: jaka jest u nas tzw. opozycja, tak na szczeblu gminnym, jak i krajowym – każdy widzi. Prokuratorzy zaś podlegają pod rząd, ziobro mógłby w każdej chwili zdymisjonować prokuratora, który ważyłby się wszcząć śledztwo przeciw niemu.
  NALEŻY ZA TO PODZIĘKOWAĆ TAKIM KLAKIEROM OBECNEJ EKIPY U KORYTA, JAK RED. KRUK I BUSKIE JANUSZE PLUS.

 26. emilia pisze:

  Czy była dyrektorka z Pacanowa ma zostać dyrektorką w nowym przedszkolu po smerfusiu?

 27. Burmistrzowi z Platformy grozi więzienie. Sprzedał gminną ziemię swojej ciotce pisze:

  Lechowi J., burmistrzowi Lubska i przewodniczącemu PO w pow. żarskim, grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura zarzuca mu działanie na rzecz interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej dla swojej ciotki. Śledczy dowodzą, że J. sprzedał ciotce ziemię należącą do gminy, ukrywając dokumenty, pomijając wycenę parceli i nie podając informacji o sprzedaży do wiadomości publicznej. https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,22916122,burmistrzowi-z-platformy-grozi-wiezienie-sprzedal-miejska-ziemie.html

 28. BSCK pisze:

  MOŻE KAROLINKĘ ZROBIĆ DYREKTOREM BSCK, MOŻE BSCK BY OŻYŁ I COŚ SIĘ W NIM ZACZĘŁO DZIAĆ?

 29. Językowa Akademia Przedszkolaka pisze:

  Niestety próba wypowiedzenia umowy przez Pana Busmistrza ze Smerfusiem to nie jedyne działanie przeciwko niepublicznym przedszkolom. Od grudnia 2019 r. Pan Burmistrz próbuje bezprawnie wypowiedzieć umowę na dzierżawę placu zabaw Językowej Akademii Przedszkolaka. Próbuje różnych form działań – między innymi podjęcie Zarządzenia, na podstawie której próbował również podnieść kwotę dzierżawy o prawie 400%. To działanie również było bezprawne dlatego od ponad pół roku próbuje różnych sposobów aby placówka zrezygnowała z placu zabaw. Swoim działaniem Pan Burmistrz uprzyksza życie uczciwym podmiotom, które zyskały zaufaniem społeczeństwa.

 30. es pisze:

  Pani Dyrektor, niech Pani walczy dalej. Blisko tysiąc podpisów pod petycją świadczy o zaufaniu do Pani placówki. A to co burmistrz mówił na ostatniej sesji świadczy tylko o nim.

 31. […] TP: „W rażący sposób stwierdza Pan nieprawdę i pomawia mnie o zaniedbania” – dyrektor prze… […]

 32. Czy WóC to oszust? pisze:

  Czy WóC to oszust? Pytam bo doszły mnie słuchy, że jego dyplom wyższej uczelni i tytuł stoi pod dużym znakiem zapytania albowiem usłyszałem, że ponoć to nie on napisał pracę dyplomową. Ponoć jego pracę dyplomową napisała dla niego osoba druga. Jeśli to prawda to by znaczyło, że WóC to OSZUST, ale jak zaznaczyłem ja tego nie wiem, ja to usłyszalem i ja tylko pytam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania? Napisz do nas: redakcja@infobusko.pl