UMiG: Spór o „Smerfusia” - oświadczenie - Internetowy Portal Informacyjny Mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój

UMiG: Spór o „Smerfusia” – oświadczenie

29 maja 2020 | UMiG Busko-Zdrój 29.05.2020 / Jarosław Kruk 29.05.2020 | | 49 komentarzy

Najlepszą obroną jest atak – mówi popularne porzekadło. Nie sprawdza się jednak jeśli chodzi o negocjacje. Te, z zasady cechuje wola kompromisu, której w przypadku ” Smerfusia” ewidentnie zabrakło. Zarzucony pomówieniami samorząd nie chce dalej układać się z właścicielką przedszkola, postanowił natomiast odnieść się do wielu z nich, a nawet wystąpić na drogę sądową.napisano w pierwszym  akapicie oświadczenia opublikowanego 29 maja 2020 na e-stronie buskiego Urzędu Miasta i Gminy

– Doceniam doświadczenie dyrektorki Smerfusia, a także jej troskę, zarówno o kondycję budżetu gminy, jak i o pracowników przedszkola oraz dzieci. Jeśli tak bardzo zależy jej na kontynuowaniu pracy w Smerfusiu, to zapraszam do złożenia oferty w konkursie na dyrektora nowej samorządowej placówki. Z całego serca do tego panią namawiam”. / fot. JKR, screen: ponidzie.tv 

Pełny tekst skopiowany z internetowej witryny magistratu poniżej.

Najlepszą obroną jest atak – mówi popularne porzekadło. Nie sprawdza się jednak jeśli chodzi o negocjacje. Te, z zasady cechuje wola kompromisu, której w przypadku ” Smerfusia” ewidentnie zabrakło. Zarzucony pomówieniami samorząd nie chce dalej układać się z właścicielką przedszkola, postanowił natomiast odnieść się do wielu z nich, a nawet wystąpić na drogę sądową.

Osią sporu jest stan budynku, który gmina udostępniła na potrzeby „Smerfusia” od 1998 r. Spoglądając w dokumentację zgromadzoną przez Urząd Miasta i Gminy można natknąć się głównie na roszczenia, które w miarę możliwości finansowych samorządu były systematycznie realizowane, zgodnie z powinnością właściciela budynku. M.in. wymieniono stolarkę okienną w 2002 r. (koszt 54 237,73 zł), pokrycie dachowe w 2004 r. (koszt 36 277,37 zł), kotłownię c.o. w 2013 r. (koszt 27 060,00 zł) oraz wiele innych niezbędnych napraw, tak aby cel dzierżawy mógł zostać zachowany. W ostatnim okresie był to piec grzewczy, o czym w swoim Stanowisku z 13.05.2020 r. poinformował Burmistrz. Tymczasem właścicielka „Smerfusia” pisze ad vocem: „to jedyna kwota, innych wydatków pan nie ponosił, jak więc ta mała kwota ma się do mojego wkładu, do oszczędności z tytułu dotacji i opłat czynszu”.

Urząd nie przeprowadził termomodernizacji budynku, mimo dwukrotnego zakwalifikowania się wniosków o dofinansowanie, sporządzonych przez pracowników urzędu. Odmowa podpisania ostatecznej umowy wynikała z faktu prowadzenia w obiekcie działalności komercyjnej.

Waldemar Sikora – „Co do oszczędności gminy z tytułu opłat czynszu, służby urzędowe wyliczyły dokładną kwotę tych – tzw. oszczędności – i na przestrzeni 22 lat wyniosły one raptem 157 332,44 zł. Niejeden przedsiębiorca prowadzący podobną działalność rocznie ponosi z tego tytułu znacznie wyższe koszty, a co dopiero przez tyle lat”.

TP: „W rażący sposób stwierdza Pan nieprawdę i pomawia mnie o zaniedbania” – dyrektor przedszkola „Smerfuś” odpowiada na zarzuty burmistrza

Od samego początku wysokość czynszu dzierżawnego nijak nie miała się do korzyści uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w budynku przy ul. Ppłk. Srogiego. W latach od 1999 r. do 2004 r. czynsz płacony był rocznie w kwotach od 100 zł (122 zł brutto) na początku tego okresu do 130 zł (158,60) na końcu. Łącznie w ciągu 7 lat z tego tytułu budżet zyskał kwotę 814,60 zł. Dopiero od 2005 r. ustalono czynsz miesięczny w kwocie od 350 zł (427 zł brutto) do 442,80 zł (ok. 550 zł brutto). W 2013 r. zarządzeniem Burmistrza (Nr 143/2013) urealniono wszystkie czynsze za gminne dzierżawy. Czynsz „Smerfusia” podniesiono do 1590,38 (1956,17 zł brutto) miesięcznie, jednak na prośbę jego właścicielki motywowaną m.in. spadkiem zainteresowania usługami przedszkola o ok. 40% gmina zgodziła się na przesunięcie terminu obowiązywania nowej stawki aż do września 2014 r. W ciągu ostatnich 6 lat stawka czynszu wzrosła o ok. 3% tj. o 57,77 zł i wynosi obecnie 1648,15 zł (2027,27 zł brutto), przy czym dochód gminy z tytułu dzierżawy należy pomniejszyć o wartość podatku VAT – tak więc w stanowisku Burmistrza z 13.05.2020 był nawet zawyżony na korzyść dzierżawcy.

e-„Dni Otwarte” Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ” w Busku-Zdroju

Warto przy okazji zwrócić uwagę na zapis §4 pkt. 3 obowiązującej umowy dzierżawy, który jasno komunikuje, że dzierżawca nie jest uprawniony do żadnych roszczeń związanych z nakładami na przedmiot dzierżawy. Zgodnie z prawem to on bowiem wykonuje mniejsze naprawy, do których – jak czytamy w opinii prawnej 2008 r. należy zaliczyć drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg, wewnętrznej strony drzwi wejściowych, drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, a także dopływu i odpływu wody.

W skrupulatnej wyliczance właścicielki „Smerfusia” na temat poczynionych przez nią inwestycji, znaczna część poniesionych nakładów została przeznaczona na sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne, urządzenia medyczne, diagnostyczne czy terapeutyczne, które pozostaną jej własnością bez względu na to czy nadal będzie ona dzierżawić nieruchomość przy ul. Srogiego, czy jakąkolwiek inną. Pozostałe wydatki – jak dowodzi dokumentacja – często wymuszone były zmieniającymi się przepisami (np. dostosowanie łazienek) lub nakazem nadzoru aby spełnić wymagania prowadzenia placówki, nie zaś troską o mienie publiczne czy polepszenie warunków zabawy, nauki i pracy.

ZET: Burmistrz w czasie pandemii wyrzuca przedszkole z gminnego budynku – osobliwa promocja miasta [ AKTUALIZACJA / VIDEO/FOTOGALERIA]

W odpowiedzi dzierżawcy na Stanowisko Burmistrza z 13.05.2020 – które nota bene w pierwszej kolejności przedstawiono na łamach lokalnych mediów a nie drugiej stronie sporu – wiele stwierdzeń, to niepoparte niczym pomówienia, czasem nawet wynikające z niezrozumienia (?) słów burmistrza. M.in. chodzi o stwierdzenie „zachowanie finansowego status quo” oznaczające dążenie do pozostawienia rzeczy takich jakie są, w odpowiedzi na co najemczyni pisze: „pracuję uczciwie 40-ści lat i nie okradam własnych wychowanków, natomiast co do Pana fakt ten pozostawia wiele do życzenia” (Burmistrz nigdy czegoś takiego nie sugerował!)

Te, a także wiele innych słów – wypowiedzianych bezwiednie (a może właśnie z premedytacją?) stanowią szkodę dla wizerunku organu wykonawczego gminy.

Tak jest w przypadku uporczywego lansowania opinii o wyrzucaniu małych dzieci, młodzieży i pracowników obiektu w czasie pandemii. W stwierdzeniu tym jest zawartych jednocześnie kilka nieprawdziwych informacji – po pierwsze wypowiedzenie zostało doręczone w grudniu 2019, kiedy o koronawirusie w Polsce jeszcze nie było mowy, po drugie od początku publicznej dyskusji na temat przedszkola informowano o zamiarach zabezpieczenia tak dzieci jak i pracowników.

Nieścisłości pojawiają się również w kwestii liczby dzieci. Właścicielka Smerfusia zarzuca burmistrzowi błędne podanie liczby uczniów szkoły niepublicznej, których na dzień 1.05.2020 jest 8. Liczba ta jest zmienna i najprawdopodobniej została błędnie spisana z informacji miesięcznej przygotowywanej na potrzeby dotacji za jeden z poprzednich okresów – informuje pracownik urzędu.

Na tej samej podstawie można sprawdzić zarzut najemczyni, że na skutek decyzji o nieprzedłużaniu dzierżawy, opiekę straci prawie 200 dzieci? W dokumencie wykazano bowiem 139 dzieci (stan na 1.05.2020). Dodając deklarowanych 20 wychowanków żłobka, łącznie ze szkołą daje to liczbę 167 dzieci, przy czym część z nich wcale nie uczęszcza do Smerfusia, ale do placówki na os. Sikorskiego. Można więc porównać skale obu tych „pomyłek”.

Smerfuś: otwarte spotkanie dyrekcji i pracowników przedszkola z rodzicami, mieszkańcami i mediami 13.05.2020 [VIDEO/FOTO]

Warto też zatrzymać się na chwilę przy kwestii wysokości opłat ponoszonych przez rodziców. Jak się okazuje, to co tak dokładnie wylicza właścicielka „Smerfusia” jest tylko jedną ze składowych całkowitej opłaty jaką ponoszą rodzice. 

W jej piśmie padają kwoty od 290 zł do 170 zł. Dla porównania, w przedszkolu samorządowym są to zwykle opłaty końcowe, które są jeszcze niższe.

To właśnie częste zapytania rodziców, którzy po utracie płynności dochodów w wyniku pandemii dzwonili do gminy, pytając o możliwość przeniesienia dziecka do publicznej placówki, stało się przyczyną analiz dotyczących utworzenia kolejnego przedszkola i żłobka samorządowego. Wszak taka tradycja już kiedyś była, budynek wchodzi w skład mienia komunalnego, a aspekt społeczny tej sprawy wydaje się nie mniej ważny niż działalność gospodarcza.

Z odpowiedzi wyłowić można jeszcze jedno stwierdzenie właścicielki „Smerfusia”, która pisze do burmistrza: „prowadzenie przedszkoli to zadanie własne gminy a nie pana chęć prywatna”

Waldemar Sikora – „ Zgadzam się w 100%, poprzez przywrócenie przedszkola samorządowego to zadanie będzie właściwie realizowane. Nie ma tu nic prywatnego. Rzeczywiście, koszt funkcjonowania placówki niepublicznej jest mniejszy, jednak proszę spojrzeć na całą sprawę nie tylko przez pryzmat pieniędzy. Działka wraz z budynkiem stanowi własność gminy, która chce ją optymalnie wykorzystać na uzasadniony cel społeczny oraz zadbać o wygląd budynku i zagospodarowanie działki. W świetle ostatnich wydarzeń nie planuje się dalszego jej dzierżawienia komukolwiek. Jest to ostateczne stanowisko w tej sprawie, które wkrótce zostanie sformalizowane uchwałą, aby zakończyć wszelkie spekulacje na ten temat.

Doceniam doświadczenie dyrektorki Smerfusia, a także jej troskę, zarówno o kondycję budżetu gminy, jak i o pracowników przedszkola oraz dzieci. Jeśli tak bardzo zależy jej na kontynuowaniu pracy w Smerfusiu, to zapraszam do złożenia oferty w konkursie na dyrektora nowej samorządowej placówki. Z całego serca do tego panią namawiam”.

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

 

◙ Podobne informacje:

TP: „Wypowiedzenie umowy jest bezprawne” – kłopoty kolejnego przedszkola w Busku

ED: To będzie masakra! Koronawirus uderza w miasto i gminę Busko-Zdrój. Zero wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej – ale kładka będzie – boso, ale w ostrogach

RK: Uzdrowiska zamarły. Apel burmistrza Sikory do premiera o pomoc

Była brzydka, stara nora będzie OAS dla seniora

ED: Tężnia solankowa w Busku-Zdroju robi ogromne wrażenie. Obiekt jest prawie gotowy, już puszczana jest solanka [WIDEO, ZDJĘCIA]

 

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna.

49 odpowiedzi na “UMiG: Spór o „Smerfusia” – oświadczenie”

 1. trex pisze:

  SKANDAL!! Ale to było widać od początku – przecież gdyby burmistrz zamierzał podpisywać nową umowę – jak jeszcze niedawno zapewniał – nie wypowiadałby bezwarunkowo starej.

 2. 540 zł a 5100 zł - a propo skale obu tych „pomyłek” pisze:

  UMIG pisze: ” Waldemar Sikora – „Co do oszczędności gminy z tytułu opłat czynszu, służby urzędowe wyliczyły dokładną kwotę tych – tzw. oszczędności – i na przestrzeni 22 lat wyniosły one raptem 157 332,44 zł. Niejeden przedsiębiorca prowadzący podobną działalność rocznie ponosi z tego tytułu znacznie wyższe koszty, a co dopiero przez tyle lat” i dalej: „Od samego początku wysokość czynszu dzierżawnego nijak nie miała się do korzyści uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w budynku przy ul. Ppłk. Srogiego.”

  Ciekawe skąd nagle takie myślenie pana burmistrza? Ciekawe czy pan burmistrz podobnie weryfikuje inne dzierżawy gminne? Bo jakie mogą być rozbieżności urzędowych szacunków a rzeczywistych wartości pokazuje ostatnio rozstrzygnięty przetarg ofertowy na dzierżawę działki po pomniku przy BSCK pod prowadzenie punktu małej gastronomii. W zaproszeniu do przetargu, https://dl.umig.busko.pl/bip/zp/2020/05/04/zaproszenie_gknr_6845_70_2020.pdf, urzędnicy pana burmistrza Sikory określili minimalny miesięczny czynsz dzierżawny netto na 540 zł. W zawiadomieniu z 11 maja o wyborze najkorzystniejszej oferty podane jest, że wpłynęły 3 oferty z których wybrano najwyższą 5100 zł miesięcznie, https://dl.umig.busko.pl/bip/zp/2020/05/11/zawiadomienie_gknr_6845_70_20.pdf

  Miesięcznie 540 zł a 5100 zł to prawie 10 krotna różnica. Czy nie są to ciekawe „skale obu tych „pomyłek”” panie burmistrzu?

 3. Wojciech pisze:

  „To właśnie częste zapytania rodziców, którzy po utracie płynności dochodów w wyniku pandemii dzwonili do gminy, pytając o możliwość przeniesienia dziecka do publicznej placówki, stało się przyczyną analiz dotyczących utworzenia kolejnego przedszkola i żłobka samorządowego.” Jakaż to głęboka empatia pana burmistrza Sikory, jaka chwytająca za serce troska o rodziców, którzy utracili płynności dochodów! A czy można wiedzieć panie burmistrzu gdzie pan był i co pan robił gdy na skutek epidemii ci rodzice tracili płynność finansową? Jakie wtedy czynił pan działania by ratować miasto?

 4. K pisze:

  „Warto też zatrzymać się na chwilę przy kwestii wysokości opłat ponoszonych przez rodziców. Jak się okazuje, to co tak dokładnie wylicza właścicielka „Smerfusia” jest tylko jedną ze składowych całkowitej opłaty jaką ponoszą rodzice.
  W jej piśmie padają kwoty od 290 zł do 170 zł. Dla porównania, w przedszkolu samorządowym są to zwykle opłaty końcowe, które są jeszcze niższe.”

  Jakby Pan Burmistrz sluchal uwaznie wypowiedzi p. Dyrektor to by wiedzial ze pani mowila o CZESNYM, ktore jest najmniejsze wsrod placowek NIEPUBLICZNYCH. I to wyraznie bylo powiedziane i napisane w komentarzu ze Smerfusia. Jak p Burmistrz tak sie troszczy o to ile placa rodzice, ktorzy z reszta sami wybieraja przedszkole, to dlaczego nie zapyta pan wlascicielki OKRAGLAKA dlaczego czesne wynosi AŻ 375 zl ??? Innych rodzicow panu nie szkoda??????

 5. K pisze:

  „Te, a także wiele innych słów – wypowiedzianych bezwiednie (a może właśnie z premedytacją?) stanowią szkodę dla wizerunku organu wykonawczego gminy.”

  Panie Burmistrzu! Jeszcze ma Pan zludzenia co do swojego wizerunku!!!???? Haha
  Mieszkancy zbulwersowani niejedna krzywdzaca decyzja organu wykonawczego, radni i pracownicy urzedu zastraszeni, sprzedal pan polowe miasta w rece osob prywatnych, robi Pan na zlosc wielu wlascicielom malych firm prywatnych … Kupcy na targach tez sie skarza…
  Ten WIZERUNEK uczciwego organu wykonawczego juz dawno zostal mocno nadszarpniety!!!!!!

 6. Hah pisze:

  Niech się Pani dyrektor zdecyduje co chce

 7. Adi pisze:

  Zagłosowałem w 2018 na Sikorę, a nie na Szydłowskiego, ale dziś widzę, że zrobiłem błąd. Nawiązując do tytułu filmu „O jeden most za daleko” w przypadku burmistrza Sikory wydaje mi się, że o jedną kadencję za dużo.

 8. doK pisze:

  Bełkot widocznie ma kłopot nie tylko z mówieniem ale też i ze słuchaniem

 9. Zosia pisze:

  Brawo Pani Aniu! Jesteśmy z Panią!

 10. Haha pisze:

  Jak zwykle piekny dlugi tekst stawiajacy gmine i organ wykonawczy w swietle ofiary. Panie Burmistrzu! Ludzie nie sa glupi! Widzac tak jak zalatwia Pan tak powazne sprawy to rece opadaja. Od piczatku manipuluje pan mieszkancami miasta. Od poczatku NIE chcial pan tej ugody ani przedluzenia umowy. Po prawie pol roku wymysla pan bajeczke o pzedsxkolu samorzadowym, ZERO negocjacji. Swoje stanowisko wyraza pan na forum. Mozna sadzuc ze dyrektor Smerfusia dowiaduje sie o wdzystkim z gazet!!! Tak sie zwchowuje urzednik na takim stanowisku???? WSTYD. Postawa godna pozalowania!!! Mieszkancy czuja sie OSZUKANI.

 11. _ pisze:

  Świetnie. Tylko gdzie w tym sporze są dzieci? Co z nimi po 1 lipca? Przedszkole samorządowe powstanie nie wcześniej jak za 2 lata a znając opieszałość urzędniczą to i w 3 może być problem…

 12. Małgorzata pisze:

  Przykro mi przyznać, ale zawiodłam się na Panu Panie Burmistrzu.

 13. trex pisze:

  Oj tam, gdzie za 2 lata, gdzie za 3. Obawiam się, że to tylko takie puste obietnice, żeby oddalić gromy walące się na głowę burmistrza za likwidację placówki z tradycjami. Przecież na tę chwilę to burmistrz pisze tylko o „analizach dotyczących utworzenia kolejnego przedszkola i żłobka samorządowego”. Analizach, nie otwarciu. A dalej obiecuje: „W świetle ostatnich wydarzeń nie planuje się dalszego jej dzierżawienia komukolwiek”. Co nie znaczy, że nie zostanie sprzedane, zburzone, zaorane, wybetonowane, postawiony apartamentowiec itp. Zresztą – jak można wierzyć komuś, kto w jednym piśmie informuje o nowej umowie 3 letniej zgodnej z „wymogami prawnymi” a w drugim obraża się i stwierdza definitywny koniec negocjacji.

 14. Xd pisze:

  Ile pani dyrektor walila w długą heh
  Umig tylko piec zmieniło dobre xd
  Ile pism umig pisało o elewację A tu zero odzewu no wstyd pani dyrektor xd

 15. Abc pisze:

  Dzisiaj na placu targowym byla otwarte tylko jedno wejście brama wjazdowa która służyła tez jako wejście na plac dla klientów. Kto jest odpowiedzialny za zamkniecie pozostałych wejść. Czy to jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa społeczności buskiej w warunkach pandemii i z bezpieczeństwa razie jakiejś nieprzewidywalnej sytuacji – ewakuacji z powodu pożaru. Co w tej sprawie buscy decydenci z KOMUNALKI i UMiG. Przez bezmyślnie decyzje DYREKTORA KOMUNALKI mieszkańccy miasta sa narażeni na niebezpieczeństwo. Obsługa placu targowego jak i spacerujący strażnicy miejscy utrzymywani z społecznych podatków nie wykazali zainteresowania sytuacją. Za bezmyślne decyzje prezes bierze pewnie niezle wynagrodzenie.

 16. do powyżej pisze:

  Nwm zapytaj do umig a nie tu bo ci tu nie nieodpowie

 17. Xdddd pisze:

  Oj widać że jedna i ta sama osoba komentarze pisała oj marny twój los trolu

 18. Za bezmyślne decyzje prezes Kryczka bierze niemal tyle co premier Mateusz Morawiecki pisze:

  https://infobusko.pl/do-redakcji-smieci-ida-w-gore-podobnie-jak-zarobki-pana-prezesa-kryczki/ Krzysiu Kryczka pupil Sikory sądząc po zarobkach jak widać z tego artykułu ma zarobki porównywalne z premierem Polski Mateuszem Morawieckim. Zapewne dlatego, że obaj mają podobny zakres pracy, podobną odpowiedzialność i podobne sukcesy. Nic więc chyba dziwnego, że Krzysiu w chwilach alkoholowej szczerości wyraża swoje uwielbienie dla Waldusia i głosi, że burmistrz jest jego najlepszym przyjacielem. Jak nie jak tak.

 19. XYZ pisze:

  Wiele komentarzy z czego dużo napisała jedna I ta sama osoba… nawet domyślam się już kto bo na stronie umig są 2 osoby które piszą identyczne komentarze. Na prawdę tego nie da się już czytać. Gdzie jest jakiś admin tej strony? Ja rozumiem żal I rozgoryczenie ale ludzie do rzeczy, ileż można czytać jedno I to samo ?! KONKRETY I dowody a nie bełkot.

 20. --- pisze:

  Funkcjonariusze samorządowi podobnie jak państwowi powinni zarabiać godnie ale z umiarem. Jeśli urzędnicy chcą zarabiać krocie to niech idą w biznes prywatny. Niech Kryczka założy swoje prywatne MPGK i pokaże swoje umiejętności na wolnym rynku i przy panującej na nim konkurencji. Ukrócone zostały zarobki prezydentów i burmistrzów to również powinny być ukrócone zarobki takich prezesików.

 21. Paweł W pisze:

  Słowa Pani Dyrektor o nieuczciwości burmistrza zapewne będą pojawiać się coraz częściej. Co do przedszkola to właśnie burmistrz powinien dążyć i zrobić wszystko aby podpisać umowę znaleźć kompromis w imieniu dzieciaków, rodziców i dogadać się z Panią Dyrektor!
  Ale to widać od razu że takiej woli nie było, ciekawe dla czego…, widać jak na dłoni z kim mamy do czynienia. Pan Sikora widocznie nie wie lub DAWNO już zapomniał czym cechuje się stanowisko na jakie został wybrany przez NAS.
  Pytanie do P Sikory jak zamierza o czym pisał zabezpieczyć w tym trudnym okresie dzieci i ich rodziców, wyrzucanych pracowników?
  Zachęcam WSZYSTKICH mieszkańców do monitorowania sprawy a cała ta bulwersująca sytuacja jest materiałem do TV ,,Państwo w państwie,, lub ,,Uwagi,, Panie dyrektor obu Buskich placówek powinny to zgłosić.

 22. Haha pisze:

  Co za roznica ile komentarzy? Od kogo zadasz konkretow? No bo konkrety powinny wyplywac raczej z gminy czyz nie ????? Narazie mamy belkot gminy ktora powoluje sie na lata 90te i ppczatki przedszkola niepublicznego kiedy to wspolpraca z gmina byla bardzo dobra. Kolejne lata rowniez, czego p Dyrektor nie ukrywa. To ostatni burmistrz robi problemy i widac po calej sytuacji ze najwyrazniej ma do p Ani osobista uraze (niech powie jaka!), ktora skutkuje w krzywdzacych decyzjach. To samo w stosunku do pani z Akademii Jezykowej. Dziwne ze pan burmistrz dba tak bardzo o rodzicow i chce utworzyc miehsca w przedszkolu samorzadoeym akurat w tym budynku, akurat w tym czasie. Dziwne ze wypowiedzenie umowy wyslal pod koniec roku kalendarzowego skoro mial zamiary utworzenia nowego przedszkola. Dakej, zwleka z odpowiedza -na jeszcze jedna prosbe zmiany decyzji- az do konca kwuetnia , poczym przy okazji pandemii podtrzymuje decyzje. Gdzie sa konkrety???? Co z dziecmi od 1 lipca????Dziwne ze chce teraz uszczesliwic rodzicow ktorzy juz wybrali dla swoich dzieci przedszkole we wrzesniu 2019 roku. Zebrali tez 1000 podpisow jako sprzeciw tej niesprawiedliwej decyzji !!!! To wszystko sie kupy nie trzyma.Panie Burmistrzu- jak pan chce utworzyc przedszkoke to jest super budynek po starym sądzie. Jest w takim stanie ze strach kolo niego przechodzic! Wymaga remontu i dzialalnosci!Powiem tak- Obecny burmistrz,, coby nie zrobil w miescie to i tak bedzie ZAPAMIETANY jako ten ktory zamknal Smerfusia bez powodu !!!!!!!!!

 23. ilka pisze:

  MAM NADZIEJĘ, ZE PERSONEL PRZEDSZKOLI ZOSTAŁ PRZEBADANY POD KĄTEM KORONAWIRUSA. JAK ROBIĄ TO INNE SAMORZĄDY. A U NAS BRAK REALNEGO DZIAŁANIA

 24. haha pisze:

  Do Haha
  31 MAJA 2020 O 11:09

  Podpisuj się inaczej, bo ludzie pomyślą że mi coś się z głową porobiło.

 25. Pora na referendum o odwołanie pisze:

  Jeśli niszczenie Gminy przez obecną ekipę u koryta potrwa dalsze 3 lata, to już nowi nie będą mieli czego ratować.

  Dlatego zrobiono „wariata” z Szumilasa, bo jako jedyny miałby odwagę takie referendum zorganizować.

 26. Co będzie z budynkiem i działką, na której jest "Smerfuś"? A może kolejna deweloperka w wykonaniu W....ów??? pisze:

  https://echodnia.eu/nowa-inwestycja-w-czesci-uzdrowiskowej-buskazdroju-powstaja-apartamenty-nowyzdroj-zdjecia/ar/c1-14991413

 27. trex pisze:

  Zaczynam mieć podobne zdanie co do referendum. I najlepsze w tym wszystkim jest, że:
  a) zorganizowanie referendum ma bardzo duże szanse powodzenia – widać to chociażby po ilości podpisów (ponad 1000) pod petycją o ocalenie Smerfusia
  b) samo referendum daje duże szanse na odwołanie burmistrza – jego niektóre decyzje zdążyły już zrazić z pewnością więcej niż 3% wyborców, których brakło p. Szydłowskiemu.
  No i odwołany burmistrz nie bardzo może się mścić (a wygląda na to, że to jest główna broń)
  Natomiast najsłabiej wygląda to, czy ktoś będzie chciał się podjąć burmistrzowania w koronakryzysie i z długami zaciągniętymi przez poprzednika.

 28. DO - Co będzie z budynkiem i działką, na której jest "Smerfuś"? A może kolejna deweloperka w wykonaniu W....ów??? pisze:

  Apartamenty srenty, a to do jasnej cholery dla zwykłych ludzi, czyli nie bogaczy?

  Dlaczego Gmina Busko WYCOFAŁA SIĘ z programu mieszkanie plus w 2017 roku?

  „Wydawało się, że gmin raczej nie trzeba będzie przekonywać do programu „Mieszkanie plus”. Tymczasem Busko-Zdrój na razie swoją chęć udziału w nim zawiesiło.”

  https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21760702,zawieszaja-mieszkanie-plus-bo-za-malo-szczegolow.html?disableRedirects=true

  Czy powstanie mieszkań plus byłoby konkurencją dla lokalnej (jak np. powyżej) deweloperki?

  W czyim interesie działają władze Gminy Busko? Czy w interesie wszystkich mieszkańców, czy w interesie wybranych osób i ich prywatnych biznesów?

 29. DO - Co będzie z budynkiem i działką, na której jest "Smerfuś"? A może kolejna deweloperka w wykonaniu W....ów??? pisze:

  Apartamenty srenty, a to do jasnej cholery dla zwykłych ludzi, czyli nie bogaczy?

  Dlaczego Gmina Busko WYCOFAŁA SIĘ z programu mieszkanie plus w 2017 roku?

  „Wydawało się, że gmin raczej nie trzeba będzie przekonywać do programu „Mieszkanie plus”. Tymczasem Busko-Zdrój na razie swoją chęć udziału w nim zawiesiło.”

  kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21760702,zawieszaja-mieszkanie-plus-bo-za-malo-szczegolow.html?disableRedirects=true

  Czy powstanie mieszkań plus byłoby konkurencją dla lokalnej (jak np. powyżej) deweloperki?

  W czyim interesie działają władze Gminy Busko? Czy w interesie wszystkich mieszkańców, czy w interesie wybranych osób i ich prywatnych biznesów?

 30. DO - Co będzie z budynkiem i działką, na której jest "Smerfuś"? A może kolejna deweloperka w wykonaniu W....ów??? pisze:

  Przepraszam za literówkę. Pytanie powinno brzmieć:

  Apartamenty srenty, a CO do jasnej cholery dla zwykłych ludzi, czyli nie bogaczy?

 31. Do powyżej pisze:

  Czas pokaże, bo to wyjdzie na światło dzienne niebawem, kto jest tym „tajemniczym inwestorem”, dla którego zrobiło się zamianę działek w Zdroju, tam gdzie kupcy handlowali…

 32. do powyżej: Jak się dostaje kredyt wdzięczności od 22 buskich przedsiębiorców to trzeba go spłacić pisze:

  „30 października w przestrzeni publicznej zaistniał sporządzony przez nich apel, w którym jednoznacznie opowiadają się za dotychczasowym włodarzem Waldemarem Sikorą, jako jedynym słusznym kandydatem. W ich ocenie wyłącznie Waldemar Sikora jest gwarantem stabilności i odważnego spojrzenia w przyszłość, jedyną osobą która powinien zdaniem przedsiębiorców rządzić Miastem i Gminą Busko-Zdrój przez kolejne 5 lat.” https://infobusko.pl/buscy-biznesmeni-popieraja-przed-ii-tura-wyborow-waldemara-sikore/
  Jak się dostaje kredyt wdzięczności od 22 buskich przedsiębiorców to trzeba go spłacić. Czy widzisz wśród tych 22 przedsiębiorców panią Katarzyna Stachowicz-Pastuszka, dyrektor Językowej Akademii Przedszkolaka, lub panią Anna Mazur, dyrektor Przedszkola Niepublicznego Smerfuś?

 33. Golec pisze:

  Ludzie, czy wy nie widzicie co się w Busku dzieje? Nagle niszczone są 2 prywatne przedszkola oprócz Okrąglaka, po co? Przypadek? Nie sadze.Dziwie się tylko Maronskiemu, ze za stołek dał się sprzedać i chodzi na smyczy Sikory, pamietajmy, ze ludzie go jednak nie wybrali na radnego, nie przeszedł w wyborach a na zastępcę mimo wszystko został powołany.Faktycznie stary sąd stoi pusty i niszczeje, skoro burmistrz tak nagle pomyślał o dobru dzieci to niech nie niszczy placówkom funkcjonującej od lat tylko dostosuje pusty budynek.Chodza słuchy, ze Smerfusia i tak przejmie AKW.

 34. Ocb pisze:

  Oj pieczą was pupska haha

 35. Do golec pisze:

  Niszczone dwa prywatne przedszkola?? Kto ci taka propagande wyłączył

 36. do poprzednika pisze:

  Kolego, patrz na fakty, nie na puste obietnice. A jest dokładnie tak jak kolega golec napisał – są widoczne próby niszczenia 2 przedszkoli. Bo czymże innym niż niszczeniem jest wypowiedzenie umowy dzierżawy budynku Smerfusiowi? Czymże innym jest wypowiedzenie dzierżawy terenu na plac zabaw dla Językowej Akademii Przedszkolaka?. Te wypowiedzenia to fakty, nie propaganda.
  Natomiast propagandą jest tworzenie przez burmistrza otoczki typu „to Pani dyrektor nie zgadza się na dopasowanie umowy do wymogów prawnych i zawarcie jej na 3 lata”. I gdzie ta umowa o której krzyczeliście ne forum a burmistrz o niej mówił że już jest przygotowywana? Jeszcze raz – opierać trzeba się na faktach, a nie na pustosłowiu polityków.

 37. Szymon pisze:

  Witam wszystkich
  Chciałem zapytać gdzie są Buscy radni? Pamiętam dobrze jak przed wyborami biegali jak koty z pęcherzem po sklepach, firmach potrafili nawet do domów przychodzić, jakież to obietnice składali, jaka miłość i empatia do mieszkańców, chęć pomocy itp itd. Rozumiem że już dawno po wyborach…
  Cóż wydaje mi się że jedni są z tego samego ugrupowania co p Burmistrz i są jego zwykłymi mapetami, drudzy są biednymi zastraszonymi radnymi a dla reszty liczy się tylko kasa przychodzą się podpisać na listę i dowidzenia a mieszkańców i ich sprawy mają w dupie. Taka to nasza Buska władza. Oczywiście chciałbym się mylić ale nie widziałem, nie słyszałem o żadnej zdecydowanej reakcji radnych w tej sprawie. Pozdrawiam.

 38. do Szymona pisze:

  Szymon, tak ogólnie to się zgadzam. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Nie wiedzieć czemu w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy to burmistrz ma ponoć władzę absolutną. Na ostatniej sesji dwójka radnych zapytała się o przedszkole. I chwała im za to. Ale po odpowiedzi (pobełkotania o niczym i obrażenia się na świat) burmistrza, już dyskusji brakło. I to by w sumie potwierdzało Twoją analizę stanu buskiej władzy.

 39. Ilo do Szymona pisze:

  Rozmawiałam z Radnym Zwierzem i obiecał się zająć sprawa,nawet coś przebakiwal że jest jakaś propozycja dla właścicielki Smerfusia.Widocznie Sikora tupnal i Zwierz się uciszył.Taka to mamy władzę w Busku.

 40. 911 pisze:

  Pułaskiego BIS?
  czy deweloper ostrzy już kozik na działkę pod garażami na Kusocińskiego???

 41. Majkel pisze:

  Tylko czekać jak rozbiora przedszkole i na jego miejscu stanie nowy apartamentowiec z pięknym widokiem na glinianki. Tam sie juz kasa zgadza tylko czekać zeby wyrzucić dzieci i można budować!!! Na wszystkim w Busku są przekręty a to Tężnia za dziesiątki milionów z czego na budowę poszlo niecałe moze 10 a reszta podzielona na szajkę z UM i jeszcze Ci radni ślepo zapatrzeni w burmistrza jak Gebels w Hitlera. Dla nich to Pan i władca ech szkoda gadać kolesiostwo powinno się już dawno skończyć

 42. Wojciech Sołtysiak pisze:

  Szanowny Panie Burmistrzu,
  Szanowni Państwo Radni,

  w związku z informacjami zawartymi w powyższym oświadczeniu, jako rodzic Dziecka uczęszczającego do Smerfusia, pragnę, po raz kolejny, zapytać o następujące rzeczy:

  * Co się stanie z dziećmi 1-go lipca? 1 lipca wypada w środę. Czy ja bądź moja Żona powinniśmy zwolnić się z pracy zapewniając opiekę Dziecku?

  * Czy jeżeli przyprowadzę tego dnia Córkę do przedszkola to zastanę funkcjonariusza Policja Świętokrzyska przed wejściem do budynku? (wszak będzie on bezprawnie zajmowany przez obecnego dzierżawcę);

  * Czy mają Państwo pomysł na zagospodarowanie dzieci w dniu 1-go lipca i w kolejnych? Proces utworzenia nowego przedszkola tj. koncesje, przetargi, zapytania ofertowe, wyposażenie wnętrz, placu zabaw, nabory, remonty – przepraszam za kolokwializm – 2 lata lekką ręką;

  * Co z kadrą, do której Dzieci są przyzwyczajone i którą cenią?
  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania.

  Z uszanowaniem

  Wojciech Sołtysiak

  DW. Sz.P. Burmistrz Michał Maroński, Sz. P. Radni: Bogdan Błaszczyk, Marek Rafał Gręda, Magdalena Konieczna, Danuta Prędka, Jerzy Szydłowski, Andrzej Zwierz, Teresa Leszczyńska, Robert Burchan

  PS. Cholera. Jestem naiwny. Wierzyłem, że ludzie mogą dogadać się ze sobą. Że buska Elita potrafi stanąć ponad podziałami i KIERUJĄC SIĘ DOBREM DZIECI, dojść do kompromisu. Kompromisu – nie ma. Informacji co dalej – nie ma. Widzę tylko pstryczki, przytyki, wzajemne straszenie się… Słabe to wszystko.. Jest mi po prostu, tak po ludzku, przykro. I trochę wstyd.

 43. Szymon pisze:

  Do Majkel
  Dokładnie to samo przeszło mi przez myśl miejsce na apartamentowiec wymarzone a dzieci, rodziców, pracowników co tam rozgonić do domów.
  Do Wojtka Sołtysiaka nic dodać nic ująć po prostu w punkt.
  Jak to powiedział klasyk
  Walduś tfuuu Ferduś po prostu chamstwo w państwie.
  Może czas aby mieszkańcy powiatu udali się pod UMIG z taczkami…

 44. do powyżej pisze:

  Strzał w sedno. Lepiej bym tego nie ujął. Układ pogania układ. Jarosław doda w końcu to oświadczenie majątkowe czy znowu mu Waldek zmieni posadę na taką na której nie trzeba składać oświadczen?? A radni mają tyle do powiedzenia co pionki na szachownicy. Żenada.

 45. Do wszystkich!!!! pisze:

  My Buska Władza wybrana w demokratycznych wyborach dbamy o dobro dzieci!!!…..swoich:-)

 46. W. Sołtysiak pisze:

  Ejże…! Rozumiem, że moje posty na FB mają „publicznie” ustawienie prywatnosci ale fajnie by było chociaż się spytać, czy można je publikować bez pytania autora gdzie indziej…

 47. dr Zbigniew Dylewski o tym, że złe gospodarowanie wcześniej czy później doprowadza do upadku, biedy i nędzy pisze:

  Złe gospodarowanie wcześniej czy później doprowadza do upadku, biedy i nędzy nawet bogate i teoretycznie zasobne ośrodki i kraje. Świetnie to tłumaczy ekonomista dr Zbigniew Dylewski w swoim wykładzie o Indiach. Przejrzyście przedstawia jak zarządzający mogą doprowadzić do ubóstwa nawet krainy miodem i mlekiem płynące. Ciekawa lektura, znaczące porównania i ważne wnioski i cenna nauka dla wszystkich: https://www.youtube.com/watch?v=Gkx1V5JpTXY

 48. Wasze ulice Nasze kamienice, by w Busku żyło się lepiej! pisze:

  Wasze ulice Nasze kamienice, by w Busku żyło się lepiej!

 49. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Buskiej Ziemi pisze:

  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Buskiej Ziemi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania? Napisz do nas: redakcja@infobusko.pl