Niniejszym składam zażalenie na postanowienie KR-MW-5602/309/20 sporządzone przez mł. asp. Marcina Wojciechowskiego 30 grudnia 2020 roku w prawie pod sygnaturą PR Ds 1370.2020 (RPS – 309/20) a podpisane 31 grudnia 2020 roku w imieniu Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju przez Marcina Gogacza, w której organ ten odmówił wszczęcia śledztwa. Wnoszę o wznowienie postępowania w pełnym zakresie wskazanym w moim zawiadomieniu.

Postanowieniu zarzucam obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść orzeczenia , a to:– art. 17 § 1 pkt 2 kpk poprzez nieuprawnione przyjęcie, iż czyny wskazany w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa nie zawiera znamion typu czynu zabronionego opisanego w przepisie z art. 212 kk;

– art. 297 §1 pkt 1 oraz pkt 2 i 5 kpk w zw. z art. 92 kpk poprzez niewyjaśnienie w sposób wszechstronny okoliczności sprawy mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia, w szczególności niedokonanie wszystkich niezbędnych czynności dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego oraz przedwczesne przyjęcie, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego była zdecydowanie przedwczesna i rażąco nieuzasadniona z uwagi na przedstawione w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa okoliczności. Prokurator podejmując decyzję procesową o odmowie wszczęcia śledztwa, oczywiście nie spełnił podstawowych gwarancji postępowania przygotowawczego (por.: II Kp 18/16 dnia 16 lutego 2016 roku Sądzie Okręgowym w Elblągu).

W szczególności:

    1. Prowadzący postępowanie nie dopełnili obowiązków w zakresie ustalenia sprawstwa zamieszczenia filmów na platformie YouTube pod moim imieniem i nazwiskiem. Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, iż usunięcie filmów z przedmiotowej platformy stanowiło dostateczną przeszkodę w ustaleniu, kto dokonał ich zamieszczenia, zaś po złożeniu przeze mnie zawiadomienia ich usunięcia. Platforma YouTube należy do przedsiębiorstwa Google i śledczy powinni byli niezwłocznie zwrócić się do tej firmy o informacje na temat użytkowników, którzy zamieścili a potem usunęli przedmiotowe filmy. Należy domniemywać, że właśnie na potrzeby postępowań prawnokarnych informacje o autorach treści zamieszczanych na serwerach tej firmy są przechowywane przez nią przez pewien czas nawet po usunięciu treści. Z notatki służbowej w aktach sprawy wynika iż nie podjęto żadnych działań tego typu.
    2. Prowadzący postępowanie nie dopełnili obowiązków w zakresie ustalenia sprawstwa zamieszczenia szkalujących mnie komentarzy na portalach InfoBusko.pl oraz Busko.com.pl. Zostały ustalone personalia tylko jednej z właścicielek łączy wykorzystanych do tego procederu, podczas gdy z ustalonych adresów IP wynika, iż były wykorzystywane różne łącza.

Dotychczasowy przebieg postępowania, w trakcie którego miało miejsce częściowe utrudnienie dostępu do części dowodów (usunięcie filmów z platformy YouTube zaraz po złożeniu przeze mnie zawiadomienia) pozwala powziąć uzasadnione przypuszczenie, że sprawcy są powiązani z buską Policją oraz/lub Prokuraturą.

Znamienne jest, iż przedmiotowe filmy były dostępne nieprzerwanie od momentu ich publikacji w 2018 roku przez ponad 2 lata. Zostały usunięte dopiero po złożeniu przeze mnie zawiadomienia. Świadczy to dobitnie, iż sprawca miał dostęp do przecieków informacji ze śledztwa. Nie przesądzam, którzy z funkcjonariuszy policji lub prokuratury złamali tajemnicę służbową. Niekoniecznie musieli to być prowadzący postępowanie, gdyż mogli to być inni, którzy mieli dostęp do choćby tylko części akt sprawy. Jest jednak oczywiste, iż dalsze prowadzenie sprawy przez śledczych w Busku-Zdroju grozi dalszymi przeciekami mogącymi doprowadzić do trwałego zniszczenia dowodów.

Konieczne jest wyłączenie policji oraz prokuratury z całego województwa i okręgu, gdyż wśród ustalonych sprawców jest Zofia O., będąca członkiem rodziny Władysława O. będącego przed laty wpływowym funkcjonariuszem służby bezpieczeństwa PRL. Syn jego jest policjantem w Kielcach, więc może mataczyć w razie powierzenia sprawy śledczym z Kielc lub reszty województwa.

z poważaniem i noworocznym pozdrowieniem

Łuksz Nowak
miejski aktywista

◙ Podobne informacje:

Łukasz Nowak: Sprawozdanie z działań przeciwko patologii w przewozach pasażerskich na trasie Busko-Zdrój – Kielce

Łukasz Nowak: Stan myśli demokratycznej w słonecznej Gminie Busko-Zdrój

Łukasz Nowak: Wniosek komendanta Policji o nagrody dla funkcjonariuszy – informacja publiczna

ŁSz: OŚWIADCZENIE „POLSKIEGO GEORGA FLOYDA” – RADNEGO ŁUKASZA SZUMILASA. APEL DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA